Podstawowe informacje o szkoleniach

Szkolenie podstawowe pozwala na nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych do świadczenia poradnictwa obywatelskiego w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Szkolenie obejmuje co najmniej 15 godzin zajęć z metodyki pracy doradcy, 20 godzin zajęć dotyczących zagadnień związanych z poradnictwem dla osób zadłużonych oraz 35 godzin szkolenia merytorycznego obejmującego poradnictwo z zakresu: zabezpieczenia społecznego, spraw mieszkaniowych, dziedziczenia, własności, prawa pracy, spraw rodzinnych, postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego. Pozostałe godziny poświęcamy na aktualne potrzeby grupy – pogłębianie wiedzy oraz indywidualne konsultacje.

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, warsztatów, prac własnych oraz konsultacji indywidualnych.

Szkolenie kończy się oceną wiedzy i umiejętności, online z wykorzystaniem komunikatora Zoom oraz platformy e-learningowej Moodle. Pozytywna ocena jest podstawą do wystawienia przez ZBPO odpowiedniego zaświadczenia, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zaświadczenia wysyłane są uczestnikom drogą pocztową na adres zamieszkania podany w formularzu rejestracyjnym.